Patrick Stewart Explains How 'Logan' Led Him Back to 'Star Trek'